За безработните:

Проект „Подкрепа за предприемчивите българи  - Компонент І”

Целева група на проекта
Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.

Право на обучение
:
Безработни лица от целевата група имат право да се включат в обучение по част от професии по специалностите „Малък и среден бизнес” или „Бизнес услуги” за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения.

По време на курса:
Изплаща се стипендия
в размер на 8 лева за всеки учебен ден.
Изплащат се пътни разходи (не се отнася за градски транспорт)

След като е проведено обучението:
Обучаемите могат да направят проект за развитие на самостоятелна стопанска дейност. Обучаемите имат право да използват безплатно помощта на консултанти при изработването на проекта. В случай, че проектът бъде одобрен, обучаемият получава безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лв за реализацията на проекта.
Предвижда се около 10% от обучаемите да получат безвъзмездно финансиране, за да основат свои малки предприятия.

телефони: 0885 749 890, 0886 894 245,
(02)828 41 89, (02) 92 92 468

e-mаil:
office@hlimia.com (за общи въпроси)
register@hlimia.com (за регистиране на курсисти)


Aдрес на офиса:
Бул.Стамболийски 154, ет.5, ап.14
/намира се в участъка между бул. Димитър Петков и
бул. Константин Величков, срещу читалище "Аура"/