ЕТ "ХЛИМИЯ-Христина Йонова" е регистрирана през 1995г. с основен предмет на дейност създаване, организация и ръководство на частни училища, курсове за професионална квалификация, създаване, предпечатна подготовка, печатане и търговия с учебни пособия и др.

Фирмата е основател и собственик на ЧЕГ Лесинг в София
През 2003 г. с лицензия № 200312061 на Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ е регистриран Център за професионално обучение /ЦПО/ към ЕТ"ХЛИМИЯ-Христина Йонова" с основен предмет на дейност провеждане на курсове за професионална квалификация на безработни и заети лица. До 2011 г. фирмата участва в конкурси, печели и провежда успешно над 150 курса за квалификация, като успешно са завършили и получили свидетелства и удостоверения за професионална квалификация над 2000 курсисти - безработни и заети лица по 14 специалности и професии, по които фирмата е лицензирана. Курсовете са проведени в градовете София, Своге, Ботевград, Пирдоп, с. Врачеш-Ботевградска община и Карнобат. Освен курсовете за безработни лица, организирани от ДБТ, са реализирани успешно 3 проекта по АУПТ, финансирани от Световната банка и Националния бюджет и 3 проекта по ОПРЧР на Агенцията по заетостта, финансирани от Европейския социален фонд.

ЦПО към ЕТ "ХЛИМИЯ-Христина Йонова" е включена в списъка с достачици на услуги по професионално обучение и в списъка с доставчици на услуги за обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 251/21.10.2009г